HISTORIA LABORATORIUM

Laboratorium

Laboratorium powstało w 1986 roku przy oczyszczalni ścieków i działało w strukturze oczyszczalni ścieków do 2007 r., po czym zostało wydzielone i podporządkowane bezpośrednio Prezesowi Zarządu, w celu wykluczenia zależności związanej organizacyjnie z komórkami przedsiębiorstwa odpowiedzialnymi za jakości wody i ścieków.

Personel laboratorium niezależny jest od jakichkolwiek wpływów handlowych i wyklucza się jakikolwiek komercyjny, finansowy lub inny nacisk i wpływ osób i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa na przebieg prowadzonych pomiarów i badań, które mogłyby niekorzystnie wpływać na rzetelność i bezstronność swoich działań.

Laboratorium prowadzi swoją działalność na terenie oczyszczalni Ścieków przy ul. Sejneńskiej 86, w budynku biurowo-administracyjnym oraz w przypadku pobierania próbek - na terenie wskazanym przez klienta.

▼ DZIAŁALNOŚĆ LABORATORIUM

Certyfikat Akredytacji

Laboratorium wykonuje szeroki zakres usług badań wody, ścieków i osadów ściekowych, odpadów, łącznie z pobraniem próbek na potrzeby przedsiębiorstwa oraz klientów zewnętrznych.

Od 2008 r. Laboratorium posiada Certfikat Akredytacji nr AB 938 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących". Obowiązujący zakres akredytacji dostępny jest na stronie internetowej www.pca.gov.pl

Laboratorium zajmuje się monitorowaniem:

 • emisji zanieczyszczeń do środowiska z instalacji oczyszczania ścieków,
 • przebiegu procesów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, w miejskiej oczyszczalni ścieków,
 • jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych,
 • jakości wody powierzchniowej po zrzucie ścieków z miejskiej oczyszczalni.

Laboratorium gwarantuje swoim Klientom wiarygodność, rzetelność i poufność wykonywanych badań, krótkie terminy realizacji zleceń oraz współpracę i pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących zlecanych badań.

W przypadku wykonywania badań spoza zakresu akredytacji, Laboratorium korzysta z usług zewnętrznego dostawcy badań.

PERSONEL I KONTAKT

Laboratorium zatrudnia wykwalifikowany personel, przygotowany do wykonywania badań, łącznie z pobieraniem próbek. Kompetencje potwierdzane są poprzez systematyczne uczestnictwo w badaniach biegłości organizowanych przez m. in. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w Jastrzębie Zdroju, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, Politechnikę Krakowską w Krakowie, LCG Standards Sp. z o.o. Dziekanów Leśny itp. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i seminariach.

Adres

Laboratorium ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki

KONTAKT

tel./fax 87 563 20 05 tel. 668 582 712 e-mail: laboratorium@pwik.suwalki.pl
Laboratorium czynne pon. - pt.  600 - 1400

WYKONYWANE PRZEZ NAS BADANIA

▼ BADANIA FIZYKOCHEMICZNE ŚCIEKÓW

Badania ścieków

Oferujemy pobieranie próbek i wykonywanie badań fizykochemicznych metodami referencyjnymi określonymi w obowiązujących regulacjach prawnych:

▼ BADANIA FIZYKOCHEMICZNE WÓD

Badania wód

Oferujemy akredytowane pobieranie próbek wód przeznaczonych do spożycia, wód powierzchniowych oraz wykonywanie badań fizykochemicznych metodami referencyjnymi określonymi w obowiązujących regulacjach prawnych:

▼ BADANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH (w tym odpad kod: 190805)

Badania osadów
ściekowych

Oferujemy akredytowane pobieranie próbek i wykonywanie badań fizykochemicznych komunalnych osadów ściekowych w tym odpad kod: 190805, zgodnie z wymaganiami:

▼ POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Próbki jednorazowe
uśrednione
Samochód
do pobierania
próbek
Próbki średniodobowe

Oferujemy akredytowane pobieranie próbek wody, ścieków, osadów ściekowych do badań fizykochemicznych

AKREDYTOWANE POBIERANIE WODY:

 • próbki jednorazowe

AKREDYTOWANE POBIERANIE ŚCIEKÓW:

 • próbki jednorazowe
 • próbki uśrednione
 • próbki średnie dobowe
 • Dokonujemy także pobierania i analizy wód: opadowych i roztopowych.

AKREDYTOWANE POBIERANIE OSADÓW:

 • próbki jednorazowe
 • próbki złożone

▼ INFORMACJE DLA KLIENTA

Informacje dla
Klienta

Pobieranie próbek przez Klienta:

 • próbki do badań mogą być pobierane przez próbkobiorcę z Laboratorium lub samodzielnie przez Klienta,
 • przed samodzielnym pobraniem próbek, Klient powinien uzgodnić z laboratorium: wielkość próbek, sposób utrwalenia, sposób transportu oraz termin dostarczenia próbek do laboratorium,
 • próbki powinny być pobrane przez Klienta, zgodnie z instrukcją techniczną laboratorium,
 • w przypadku pobierania próbek przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dostarczoną próbkę,
 • Klient ma prawo uczestniczyć w badaniach zlecanej próbki w charakterze świadka, obserwatora, pod warunkiem, że zgłosi ten zamiar w dniu złożenia zlecenia w celu ustalenia realizacji takich badań w sposób nienaruszający zasad poufności wyników innych badań,
 • Klient ma prawo złożyć skargę.

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.00 – 13.00.

Podstawą wykonania badań ścieków, wody i osadów jest złożenie zlecenia przez Klienta w formie pisemnej, faxem lub elektronicznie. Druk formularza Zlecenia pobrać z pliku do pobrania.

Koszt wykonywania badań jest zgodny z aktualnym cennikiem zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach.

TERMIN REALIZACJI ZLECENIA

 • badania wykonywane są niezwłocznie po dostarczeniu próbek przez klienta
 • sprawozdanie z badań klient otrzymuje w terminie do 14 dni roboczych od daty pobrania lub dostarczenia próbki do laboratorium w formie z nim uzgodnionym