POŻYCZKA Z NFOŚIGW


Na potrzeby jednego z zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach”, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, została zaciągnięta pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka w kwocie 2 000 000 zł w całości zostanie przeznaczona na pokrycie wkładu własnego, koniecznego dla sfinansowania zadania 4 – „Wykonanie renowacji kanałów sanitarnych metodą bezwykopową”.

Przedmiotem zadania jest wykonanie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w 49 ulicach miasta Suwałki o łącznej długości 10,32 km. Modernizacji zostaną poddane głównie odcinki najbardziej zdegradowane, zlokalizowane w starszej części miasta. Dzięki wykorzystaniu metody bezwykopowej powstanie nowa konstrukcja kanału o zwiększonej wytrzymałości i lepszych parametrach hydraulicznych. Zaletą metody bezwykopowej jest brak utrudnień w komunikacji, ponieważ modernizacja odbywa się bez naruszenia warstwy wierzchniej ulicy, dlatego prowadzenie robót jest mniej uciążliwe dla mieszkańców niż metoda wykopowa.