GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Hala pomp
w Przepompowni
Głównej

Oczyszczanie ścieków odbywa się w oczyszczalni oddanej do użytku w 1986 roku. W latach 1993-1995 dokonano jej modernizacji i rozbudowano ciąg technologiczny  części ściekowej, wprowadzając biologiczną defosfatację (z okresowym wspomaganiem chemicznym), nitryfikację i denitryfikację. W latach 1999-2000 przeprowadzono modernizację gospodarki osadowej. W 2016 r. oddano do użytku instalację suszenia osadów ściekowych.

Ścieki z terenu całego miasta oraz kilkunastu pobliskich wsi dopływają do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków grawitacyjnie. Dodatkowo na terenie miasta Suwałki rozmieszczone są przepompownie ścieków, które umożliwiają przepływ tam, gdzie różnica poziomów nie pozwala na dopływ grawitacyjny ścieków. Z terenów nieskanalizowanych ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym i zlewane w stacji zlewczej ścieków dowożonych.

      W pierwszym etapie ścieki oczyszczane są mechanicznie, wskutek czego powstaje odpad tzw. skratki. Skratki odbierane są z krat poprzez prasę, następnie transportowane są do płuczki, w której wypłukiwane są części organiczne.

Pozbawione dużych części stałych ścieki są przepompowywane na piaskownik poziomy dwukomorowy z łopatkowym zgarniaczem piasku. Sedymentujący osad jest zgarniany do komory zbiorczej piasku, skąd przepompowywany jest do separatora-płuczki piasku. Zawiesina zostaje wyhamowana. W komorze sedymentacyjnej piasek opada na dno i tam cyklicznie jest poddawany płukaniu. Płukanie w znacznym stopniu ogranicza ilość substancji organicznych zgromadzonych w piasku. Ścieki odprowadzane zostają kanałem odpływowym a zgromadzony na dnie komory wypłukany piasek transportowany jest za pomocą transportera ślimakowego do kontenera ustawionego pod wylotem z separatora.

Po piaskowniku ścieki przepływają do komory rozdziału, gdzie są rozprowadzane do osadników wstępnych o przepływie radialnym, celem wydzielania z nich łatwoopadającej zawiesiny w postaci osadu wstępnego potocznie nazywanego osadem surowym. W osadnikach zainstalowane są łańcuchowe zgarniacze osadu i kożucha. Komory osadników są hermetycznie przykryte elementami laminatowymi, a powietrze spod kopuł przykryć trafia do biofiltra.

Następnie ścieki dopływają do komory defosfatacji biologicznej, gdzie łączą się z osadem recyrkulowanym poddanym wcześniej procesowi denitryfikacji. Komora defosfatacji jest również hermetycznie zamknięta, a odprowadzane powietrze trafia do oczyszczenia w biofiltrze. Kolejno, ścieki płyną grawitacyjnie do pompowni pośredniej, gdzie za pomocą pomp śrubowych podawane są do komór denitryfikacji - nitryfikacji, w których zachodzą procesy usuwania węgla organicznego, azotu i fosforu.

W przypadku zwiększonego stężenia fosforu nie usuniętego w procesach biologicznych, istnieje możliwość dozowania roztworu siarczanu żelazowego o handlowej nazwie PIX w ramach tzw. defosfatacji symultanicznej. Roztwór siarczanu przygotowany jest w stacji dozowania PIX/PAX za pomocą pomp.

Mieszanina ścieków z osadem czynnym jest odprowadzana do osadników wtórnych. W osadnikach następuje sedymentacja, czyli proces separacji ścieków oczyszczonych do osadu czynnego. Część osadu jako osad powrotny (recyrkulowany) poprzez komorę wstępnej denitryfikacji osadu oraz komorę defosfatacji biologicznej, zawracana jest do komór biologicznych. Natomiast część, jako osad nadmierny, kierowana jest na zagęszczacz taśmowy. Sklarowane ścieki odpływają do dwóch kanałów odpływowych, w których następuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków. Następnie ścieki odprowadzane są do odbiornika - rzeki Czarna Hańcza.

       Przepustowość maksymalna oczyszczalni wynosi 25 600 m3/d. Średni dopływ ścieków do oczyszczalni wynosi aktualnie około 13 tys. m3/d.

       W oczyszczalni oczyszczane są wszystkie ścieki z terenu miasta zarówno bytowo-socjalne jak i przemysłowe. Te ostatnie aktualnie stanowią ok. 35-40% wszystkich ścieków.

ILOŚĆ ŚCIEKÓW

JAKOŚĆ ŚCIEKÓW

Wielkości wskaźników zanieczyszczeń oraz ich ładunki w ściekach dopływających do oczyszczalni oraz w ściekach oczyszczonych kształtują się średnio następująco:

Wskaźniki zanieczyszczeń Stężenia w ściekach dopływających do oczyszczalni Ładunek w ściekach dopływających do oczyszczalni Stężenia w ściekach oczyszczonych Ładunek w ściekach oczyszczonych
BZT5 766,1 mg O2/l 10 003 kg O2/d 7,8 mg O2/l 97 kg O2/d
ChZT 1 551,0 mg O2/l 20 251 kg O2/d 58,8 mg O2/l 732 kg O2/d
Azot ogólny 125,4 mg N/l 1 637 kg N/d 8,4 mg N/l 105 kg N/d
Fosfor ogólny 18,9 mg P/l 247 kg P/d 0,7 mg P/l 8 kg P/d
Zawiesina ogólna 617,5 mg/l 8 063 kg/d 14,9 mg/l 186 kg/d

Charakterystyka stężeń i ładunków w ściekach dopływających do oczyszczalni oraz w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Czarna Hańcza