PROGRAM INTERREG LITWA-POLSKA 2021-2027

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w wysokości 373 tys. euro (co przy obecnym kursie euro stanowi ok 1,73 mln zł), na realizację projektu "Wzmacnianie współpracy pomiędzy krajami i podejmowanie wspólnych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń środowiska oraz wdrażanie działań zapobiegawczych na rzecz ochrony środowiska (LT-PL)". Pod tą skomplikowaną nazwą kryją się inwestycje związane m.in. z:

  • doposażeniem laboratorium PWiK w urządzenie do pobierania próbek ścieków surowych oraz zmywarkę przemysłową do wyposażenia laboratoryjnego,
  • modernizacją stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków dla pojazdów dowożących ścieki  z nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej. Nowa stacja będzie umożliwiała m.in. automatyczny pobór próbek ścieków z beczkowozów oraz automatyczny pomiar parametrów: pH, przewodność i temperatury ścieków,
  • modernizacją stacji do przygotowania polielektrolitu, tj. stacji do ciągłego i automatycznego przygotowania polimerów niezbędnych w procesie zagęszczania osadu ściekowego.

Najważniejszą inwestycją będzie zakup i wdrożenie nowego systemu monitoringu i obsługi oczyszczalni ścieków - SCADA. System ten umożliwia precyzyjną kontrolę procesów zachodzących na oczyszczalni oraz sterowanie procesem oczyszczania ścieków i pracą komór biologicznych. Projekt będzie realizowany z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym z Alytus - UAB " Dzūkijos vandenys"

Sprawozdanie z realizacji projektu - stan na dzień 20.05.2024 r.:

Od marca bieżącego roku trwa realizacja projektu nr LTPL00107 "Wzmocnienie współpracy między krajami i prowadzenie wspólnych działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i wdrażanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony środowiska (LT-PL)" ,w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027. Naszym partnerem w projekcie jest bliźniacza spółka wodociągowa
z Olity.

Zadania zrealizowane:

  1. Dostawa urządzenia pobierającego próbki ścieków, montaż urządzenia wraz z usługą szkoleniową.
  2. Dostawa i montaż zmywarki laboratoryjnej PG8583 z wyposażeniem wraz z usługą szkoleniową.

Zadania pozostałe do realizacji::

  1. Budowa w pełni zautomatyzowanego urządzenia do utylizacji ścieków transportowanych pojazdami.
  2. System monitorowania pracy oczyszczalni ścieków - SCADA - trwa postępowanie przetargowe.
  3. Stanowisko do ciągłego i automatycznego przygotowania polimerów.
Realizacja projektu potrwa do lipca 2025 roku.
Informujemy, że w dniu 16 maja 2024 r. w ramach projektu zorganizowaliśmy seminarium pn.: "Wzmocnienie współpracy między krajami
i prowadzenie wspólnych działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i wdrażanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony środowiska (LT-PL)" , które składało się z części teoretycznej oraz z części praktycznej, gdzie uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wizycie studyjnej na oczyszczalni ścieków oraz zapoznać się z wymogami akredytacji, które spełnia nasze laboratorium.