PROGRAM INTERREG LITWA-POLSKA 2021-2027

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w wysokości 373 tys. euro (co przy obecnym kursie euro stanowi ok 1,73 mln zł), na realizację projektu "Wzmacnianie współpracy pomiędzy krajami i podejmowanie wspólnych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń środowiska oraz wdrażanie działań zapobiegawczych na rzecz ochrony środowiska (LT-PL)". Pod tą skomplikowaną nazwą kryją się inwestycje związane m.in. z:

  • doposażeniem laboratorium PWiK w urządzenie do pobierania próbek ścieków surowych oraz zmywarkę przemysłową do wyposażenia laboratoryjnego,
  • modernizacją stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków dla pojazdów dowożących ścieki  z nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej. Nowa stacja będzie umożliwiała m.in. automatyczny pobór próbek ścieków z beczkowozów oraz automatyczny pomiar parametrów: pH, przewodność i temperatury ścieków,
  • modernizacją stacji do przygotowania polielektrolitu, tj. stacji do ciągłego i automatycznego przygotowania polimerów niezbędnych w procesie zagęszczania osadu ściekowego.

Najważniejszą inwestycją będzie zakup i wdrożenie nowego systemu monitoringu i obsługi oczyszczalni ścieków - SCADA. System ten umożliwia precyzyjną kontrolę procesów zachodzących na oczyszczalni oraz sterowanie procesem oczyszczania ścieków i pracą komór biologicznych. Projekt będzie realizowany z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym z Alytus - UAB " Dzūkijos vandenys"