GOSPODARKA ENERGETYCZNA

Zbiornik biogazu

Osady wstępny i nadmierny poddawane są procesom fermentacji w dwóch komorach fermentacyjnych. Produktem tych osadów jest biogaz. Oczyszczanie biogazu ze związków siarki odbywa się w odsiarczalni, działającej z wykorzystaniem rudy darniowej służącej jako adsorbnet. Zasada działania złoża opiera się na reakcji siarkowodoru z uwodnionymi tlenkami żelaza zawartymi w złożu i tworzeniu w wyniku ciągu reakcji chemicznych siarczku żelaza (FeS).

Biogaz magazynowany jest w dwupowłokowym zbiorniku gazu o pojemności 780 m3. Obydwie powłoki zbiornika są wykonane z materiałów polimerowych. Membranę zewnętrzną stanowi wzmacniane tworzywo z tkaniny poliestrowej i PVC, natomiast membrana wewnętrzna wykonana jest z tworzywa poliestrowego powlekanego PVC i lakierem akrylowym. Na szczycie membrany wewnętrznej znajduje się balast regulacyjny w postaci płyty metalowej umożliwiający sprawną pracę podczas napełniania i opróżniania zbiornika oraz uniemożliwiający niekontrolowane złożenie konstrukcji. Biogaz magazynowany jest w zbiorniku pod ciśnieniem roboczym do 200 mm H2O. Napełnianie i opróżnianie zbiornika zewnętrznego powietrzem (jest on cały czas stojący) w odróżnieniu od wewnętrznego, który się składa przy spadku ilości magazynowanego gazu, odbywa się przy użyciu zewnętrznej dmuchawy.

Oczyszczony w odsiarczalni i zmagazynowany w zbiorniku biogaz przesłany jest rurociągiem podziemnym poprzez tłocznię biogazu do budynku w kotłowni i tam spalany w dwóch agregatach kogeneracyjnych lub dwóch kotłach wodnych o mocy ok. 400kW energii cieplnej każdy. Każdy z agregatów kogeneracyjnych wytwarza maksymalną moc elektryczną na poziome 180 kW oraz ok. 270 kW energii cieplnej. Produkcja energii dwóch agregatów pokrywa znaczną część zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni. Ciepło odzyskane ze spalin i chłodzenia agregatu zużywane jest na cele technologiczne, głównie do utrzymywania stałej temperatury w komorach fermentacyjnych , a także do ogrzewania  obiektów oczyszczalni. W 2009 r. Przedsiębiorstwo uzyskało koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej pozyskiwanej z biogazu.