JAKOŚĆ I SKŁAD WODY

Wyniki badań fizykochemicznych wody
Próbkę wody pobrano w dniu 25.03.2024 r.

Kod próbki 242/SW Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW, Suwałki ul. Sikorskiego 14
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Barwa N mg/l Pt < 5   (5 ± 1)4) (pH 7,8) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian2)
2 pH - 7,5±0,21) (pomiar w temp. 21,1oC) 6,5 - 9,5
3 Mętność N NTU <0,20 (0,20 ± 0,05)4) Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1.0
4 Przewodność elektryczna µS/cm 547±531) (pomiar w temp. 21,5oC)* 2.500
5 Smak N - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian3)
6 Zapach N - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian3)
7 Żelazo N µg/l <50 (50 ± 5)4) 200
8 Mangan µg/l <8,0 (8,0 ± 0,9)4) 50
9 Jon amonu N mg/l < 0,18  (0,18 ± 0,02)4) 0,50

 1)Niepewność rozszerzona wyniku badań przy poziomie ufności P=95% i dla współczynnika roszerzenia k=2 dotyczy wyłącznie badań, nie obejmuje etapu pobierania próbek.
2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumneta - do 15 mg/l Pt.
3) Badanie przeprowadzono w temperaturze (23±2)oC
4) Wartość wyniku ze znakiem "<lub>" oznacza uzyskanie rezultatu badania poniżej dolnej/powyżej górnej granicy aktualnego zakresu akredytacji metody AB 530. Wartość w nawiasie, to dolna/górna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z jej niepewnością rozszerzoną.
5) Należy spełnić warunek: [azotany] /50+[azotyny] / 3 < 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l, ponadtow aby stężenie azotynów w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l
 6) Norma wycofana bez zastąpienia, laboratorium posiada argumenty techniczne i mertoryczne uzsadaniające stosowanie wycofanej normy.
 7) Metoda określa całkowitą ilość cyjanków we wszystkich formach..
  *Korekta do temperatury 25oC za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
** Twardość w przeliczeniu na węglan wapnia CaCO3
***
Próbka o objętości jednego litra pobrana bez uprzedniego spuszczania wody.

Wyniki badań mikrobiologicznych
Próbkę wody pobrano w dniu 25.03.2024 r.

Kod próbki 601/SW Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 p. 2294)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW Suwałki, ul. Sikorskiego 14
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml jtk 0 0
2 Liczba Escherichia coli w 100 ml jtk 0 0
3 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C, w 1 ml wody, po 72 h inkubacji jtk nie wykryto bez nieprawidłowych zmian1)

1) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
   - 100 jtk/l ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej
   - 200 jtk/l ml w kranie konsumenta

 

DokumentyRozmiar
PDF icon ocena_jakosci_wody_10-04-2024.pdf1.04 MB