PODŁĄCZENIE DO SIECI - KROK PO KROKU

Czyli co i jak należy załatwić, aby prawidłowo wykonać podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krok 1


Warunki techniczne

 

Biuro
Obsługi
Klienta

W celu przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych.

Wniosek do pobrania tutaj lub w Biurze Obsługi Klienta

We wniosku należy podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s. Zapotrzebowanie na cele ppoż., ilość hydrantów oraz wymagane ciśnienie powinien określić projektant.

Do wniosku należy dołączyć: • plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie, dodatkowo dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowywanych obiektów istniejących - plan zagospodarowania działki, • upoważnienie, jeżeli dotyczy

Przy składaniu wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest okazać do wglądu: • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. wypis z rejestru gruntów lub Akt Notarialny).

O wydanie warunków technicznych może wystąpić wyłącznie właściciel lub właściciele nieruchomości.

W innym przypadku wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione przez właściciela/właścicieli do reprezentowania, na podstawie odpowiedniego upoważnienia załączonego do wniosku.

 

W przypadku, gdy o warunki techniczne w imieniu Inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

Wypełniony wniosek można dostarczyć do nas osobiście – złożyć w BOK lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki.

Warunki opracowywane są w ciągu 14 dni (w sprawach trudnych lub wymagających sprawdzenia w terenie - 30 dni). Do warunków technicznych sporządzana jest umowa o przyłączenie określająca zobowiązania stron oraz miejsce rozgraniczenia własności i odpowiedzialności za wybudowane urządzenia.

Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia dostawy wody/odbioru ścieków, warunki techniczne nie są wydawane, a Wnioskodawca informowany jest o braku możliwości podłączenia.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich opracowania.

Za opracowanie warunków nie jest pobierana opłata.


POZOSTAŁE KROKI