CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Numer konta bankowego, na który można dokonać wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

Bank PEKAO S.A.

43 1240 5211 1111 0000 4927 3977

 

Przy regulowaniu należności prosimy o podanie numeru rachunku i nazwiska płatnika.

 

taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasto suwałki od 2 lipca 2021 roku do 1 lipca 2024 roku

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Decyzją nr BI.RZT.70.185.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. zatwierdził "Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasto Suwałki na okres 3 lat", która obowiązuje od 2 lipca 2021 roku do 1 lipca 2024 r.

Wysokość ceny za dostarczaną wodę
L.p.
Wyszczególnienie
Okres obowiązywania taryf
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Jednostka
miary
od 1 do 12
miesiąca
od 13 do 24
miesiąca
od 25 do 36
miesiąca
1 Grupa 1 - Gospodarstwa domowe
przemysł i pozostali oraz woda pobrana
i zużyta na cele określone w art. 22
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
zł/m3 3,13 3,19 3,23

Wysokość ceny za odprowadzanie ścieków
L.p.
Wyszczególnienie
Okres obowiązywania taryf
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Jednostka
miary
od 1 do 12
miesiąca
od 13 do 24
miesiąca
od 25 do 36
miesiąca
1 Grupa 1 - Gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
zł/m3 5,06 5,07 5,05

Do cen i stawek dolicza się należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu stosowania taryfy. Aktualnie obowiązuje 8% VAT.

Stosowanie do art. 24 f. ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ogłoszenia w BIP Wód Polskich zostało opublikowane w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Okres obowiązywania taryf:

  • Od 1 do 12 miesiąca czyli od 2 lipca 2021 roku do 1 lipca 2022 roku
  • Od 13 do 24 miesiąca czyli od 2 lipca 2022 roku do 1 lipca 2023 roku
  • Od 25 do 36 miesiąca czyli od 2 lipca 2023 roku do 1 lipca 2024 roku

jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych obowiązujące od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryf czyli od 2 lipca 2021 roku do 1 lipca 2024 roku
Lp
Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik
Wartość dopuszczalna
Jednostkowa stawka za przekroczenie
wartości
dopuszczalnej
1 2 3 4
1. Biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 określona w
umowie
0,70 zł/kg
2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr określona w
umowie
0,38 zł/kg
3 Zawiesiny ogólne określona w
umowie
1,13 zł/kg
4 Azot ogólny określona w
umowie
5,25 zł/kg
5 Azot amonowy określona w
umowie
7,99 zł/kg
6 Fosfor ogólny określona w
umowie
32,03 zł/kg
7 Chlorki 1000 mg/l 5,17 zł/kg
8 Siarczany 500 mg/l 5,17 zł/kg
9 Aldehyd mrówkowy (formaldehyd) 2 mg/l 732,59 zł/kg
10 Arsen 0,5 mg/l 915,37 zł/kg
11 Bar 5 mg/l 732,59 zł/kg
12 Bor 10 mg/l 732,59 zł/kg
13 Cynk 5 mg/l 732,59 zł/kg
14 Chrom ogólny 1 mg/l 732,59 zł/kg
15 Fenole lotne (indeks fenolowy) 15 mg/l 488,36 zł/kg
16 Fluorki 20 mg/l 279,09 zł/kg
17 Kadm 0,4 mg/l 1220,94 zł/kg
18 Miedź 1 mg/l 915,37 zł/kg
19 Nikiel 1 mg/l 915,37 zł/kg
20 Ołów 1 mg/l 915,37 zł/kg
21 Rtęć 0,1 mg/l 1220,94 zł/kg
22 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 mg/l 488,36 zł/kg
22 Trichloroetylen (TRI) 0,2 mg/l 1220,94 zł/kg
23 Węglowodory ropopochodne (indeks oleju mineralnego) 15 mg/l 488,36 zł/kg
24 Temperatura 35oC 0,69 zł/m3
za każdy stopień przekroczenia
za ścieki, których temperatura przekracza
dopuszczalną wielkość o mniej niż o 5oC
1,40 zł m3
za każdy stopień przekroczenia
za ścieki, których temperatura przekracza
dopuszczalną wielkość o 5oC i więcej
25 Odczyn pH 6,5 - 9,5 1,40 zł/m3
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5
3,50 zł/m3
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej
o 0,5 do 1,5
6,98 zł/m3
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej
o więcej niż 1,5 do 2,5
13,53 zł/m3
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej
o więcej niż 2,5


Do cen i stawek dolicza się należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu stosowania taryfy. Aktualnie obowiązuje 8% VAT.
Załącznik:
 

1. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RZT.70.185.2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasto Suwałki na okres 3 lat