WODA SUROWA

Ujęcie wody

Ujmowana woda (woda surowa) na ujęciu wody w Suwałkach w stanie naturalnym, ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń żelaza i manganu, tylko warunkowo nadaje się do picia i do potrzeb gospodarczych.

Istniejąca stacja uzdatniania wody ma za zadanie dostosowanie jakości wody do obecnie obowiązujących wymagań.

Dopuszczalne stężenie żelaza w wodzie do picia wynosi 0,2 mg/dm3. Duża jego zawartość w wodzie wywołuje jej mętność, brunatną barwę i pogarsza walory smakowe. Natomiast przyjęte dopuszczalne stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do picia w wysokości 0,05 mg/dm3 wynika przede wszystkim z przesłanek gospodarczych i estetycznych, a nie zdrowotnych. Amoniak, który występuje w wodach podziemnych nie stwarza problemów zdrowotnych. Jednak jego dopuszczalne stężenie wynosi 0,5 mg NH4/dm3. Ważną cechą sanitarną i techniczną podczas analiz wód podziemnych jest twardość wody. Wywołują ją obecne w wodzie rozpuszczone sole wapnia i magnezu, a także żelaza, manganu, glinu, strontu, cynku i innych metali ziem alkaicznych. Twardość wody ma duże znaczenie praktyczne i gospodarcze. Wody zbyt twarde są niekorzystne przy myciu i praniu, zwiększają bowiem zużycie detergentów. Wody zbyt miękkie stwarzają z kolei warunki korozyjne dla rozwoju procesów korozyjnych sieci i instalacji wodociągowych. Dopuszczalny zakres twardości mieści się w granicach 60÷500 mg/dm3 (w przeliczeniu na węglan wapnia).