POIiŚ 2007-2013 - Etap I

Projekt: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach - etap I" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakończono realizację projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach - etap I". Po przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, w dniu 24.10.2014 r. Ministerstwo Finansów przekazało nam refundację salda końcowego, co jest jednocześnie potwierdzeniem właściwej realizacji i prawidłowego rozliczenia projektu.

Koszt całkowity Projektu: 16 617 259,20 PLN Wydatki kwalifikowane: 10 696 364,76 PLN Dotacja ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności: 9 091 910,04 PLN W ramach Projektu zrealizowano m.in. następujące zadania: • budowa 3,33 km kanalizacji sanitarnej, • budowa 7,4 km sieci wodociągowej, • modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Suwałki, • zainstalowanie trzech systemów monitoringu: sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i ewidencji zdarzeń na sieci, • dostawa samochodu ciśnieniowego ssąco-płuczącego z recyklingiem do czyszczenia kanalizacji.

W wyniku realizacji Projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych 670 osób, a do sieci wodociągowej dostęp uzyskało 676 osób.

Głównym celem Projektu był rozwój infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie stanu środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Suwałk poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Osiągnięto również dostosowanie systemu do obowiązujących uregulowań polskich i unijnych oraz poprawę środowiska naturalnego.

OBEJRZYJ NASZE INWESTYCJE