NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W dniu 10 stycznia 2013 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarło umowę o dofinansowanie nr 6/2013/Wn-10/OW-KM/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w Suwałkach". Realizacja projektu przewidywana jest na lata 2012 - 2013.

W umowie ustalono następujące warunki finansowe:

  1. Koszt całkowity projektu  335 730,76 zł
  2. Wydatki kwalifikowane  272 145,21 zł
  3. Wnioskowanie dofinansowanie 122 465,00 zł stanowiące 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
Istotą przedsięwzięcia jest ochrona wód podziemnych, ograniczenie ich zanieczyszczenia i poprawa ich jakości. W ramach realizowanego projektu planuje się wybudowanie 62 sztuk przyłączy do istniejącej już sieci kanalizacyjnej w Suwałkach. przewidywana sumaryczna długość tych przyłączy wynosi ok 1 000 mb. W wyniku realizacji Projektu z podłączeń skorzysta 174 osoby.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach programu priorytetowego pn. "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

UWAGA
W trakcie realizcji projektu pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Suwałkach" wystąpiły trudności w budowie przyłączy. W związku z tym, wystąpliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w Warszawie o wprowadzenie zmian w zapisach umowy o dofinansowanie nr 6/2013/WN-10/OW-KM/D z dnia 10.01.2013 r.

W dniu 14.06.2013 r. uzyskaliśmy pozytywną opinię do naszej prośby, wobec powyższego w umowie ustalono następujące warunki finansowe:

  1. Koszt całkowity projektu  319 483,22 zł
  2. Wydatki kwalifikowane  254 713,40 zł
  3. Wnioskowane dofinansowanie 114 621,00 zł stanowiące 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
Efekt ekologiczny: redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 170 mieszkańców korzystających z podłączeń wybudowanych w ramach przedsięwzięcia.
Efekt rzeczowy: wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej w mieści Suwałki w ilości 60 sztuk i łącznej długości 970 metrów.