POIiŚ 2007-2013 - Etap II

Dobiegła końca realizacja projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach etap II". Instytucja Wdrażająca potwierdziła zakończenie rzeczowe i finansowe projektu. 6 października 2016 r. otrzymaliśmy refundację wniosku o płatność końcową. Od tego dnia rozpoczyna bieg 5-letni okres trwałości projektu. Wartość całkowita netto zakończonego projektu wyniosła 35 893 353,89 PLN.

Koszt całkowity Projektu: 43 885 926,12 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 29 985 147,39 PLN
Dotacja ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności: 25 487 375,28 PLN

Projekt obejmował przede wszystkim budowę instalacji do suszenia osadów ściekowych oraz hermetyzację obiektów na terenie oczyszczalni ścieków. Ponadto w wyniku rozszerzeń zakresu realizacji projektu wymieniono ruszty napowietrzające w komorach biologicznego oczyszczania ścieków, zmodernizowano kraty do mechanicznego oczyszczania ścieków, przeprowadzono termomodernizację budynku przepompowni wielofunkcyjnej i dwóch komór fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Zakupiono pompę śrubową, wirówkę oraz zestaw kamer do inspekcji telewizyjnej kanalizacji i wodociągów.

Głównym celem projektu było kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Suwałki i dostosowywanie jej do wymogów prawa polskiego i wspólnotowego.

Dzięki realizacji zadań, osiągnięto również następujące efekty: • dostosowywanie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków do przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, • ograniczenie uciążliwości oddziaływania oczyszczalni ścieków na przyległe tereny, • poprawa stanu środowiska naturalnego, • wzrost liczby ludności objętej siecią wodociągowo-kanalizacyjną, • wzrost poziomu zwodociągowania (do 99,93%) i skanalizowania (94,11%) aglomeracji, • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej miasta, • stworzenie warunków stymulujących rozwój gospodarczy miasta. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostało przyłączonych ponad 150 osób.

OBEJRZYJ NASZE INWESTYCJE