PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020


Wniosek aplikacyjny, który złożyliśmy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz działania podjęte na kolejnych etapach jego weryfikacji, zaowocowały przyznaniem dotacji i podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach” w dniu 22 grudnia 2017 r.
 
Całkowity koszt projektu: 18 752 964,90 PLN brutto
Dotacja ze środków UE: 8 645 776,97 PLN
Wkład własny: 6 713 828,89 PLN
 
Dodatkowe środki pozwoliły m.in. na wykonanie około 2 km nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zmodernizowanie ponad 11 km starych odcinków kanalizacji sanitarnej. Dotacja pozwoliła również na wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW, wytwarzającej energię na potrzeby produkcji wody oraz zakup sprzętu i systemu komputerowego do monitoringu szczelności sieci wodociągowej.
 
W ramach Projektu, w latach 2017-2021 zrealizowano następujące zadania:

 

 1. Modernizacja systemu mieszania osadów w komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Suwałkach
 2. Budowa przepompowni odcieków wraz z rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach
 3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Suwałkach
 4. Wykonanie renowacji kanałów sanitarnych metodą bezwykopową
 5. Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej
 6. Budowa sieci kanalizacji w ul. Jesionowej
 7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Falka do ul. Chopina wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego
 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod potrzeby nowej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Zastawie
 9. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
 10. System monitoringu szczelności sieci wodociągowej - budowa punktów pomiarowych

 
Celem projektu była poprawa efektywności systemu odbioru i oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie stopnia wyposażenia w sieć kanalizacyjną i usprawnienie procesu oczyszczania ścieków oraz zapewnienie dostępu do dobrej jakości wody pitnej.
 Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie poprawnego funkcjonowania procesu w komorach fermentacyjnych w oczyszczalni ścieków w Suwałkach
 • Poprawa warunków przepływu odcieków i zwiększenie stabilności pracy systemu
 • Podniesienie efektywności produkcji biogazu w procesie oczyszczania ścieków
 • Ograniczenie energochłonności procesu oczyszczania ścieków dzięki wprowadzanym usprawnieniom
 • Poprawa szczelności sieci kanalizacji sanitarnej
 • Poprawa przepustowości i zapewnienie właściwego posadowienia i funkcjonowania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
 • Zwiększenie dostępności do zbiorczej kanalizacji na terenie aglomeracji
 • Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wody pitnej na terenie aglomeracji
 • Umożliwienie prawidłowego monitoringu stanu sieci wodociągowej i minimalizacja strat wody
 • Zwiększenie skali wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby funkcjonowania stacji wodociągowej

 
Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie następujących wskaźników: 

 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 485 RLM
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci – 485 RLM
 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 460

Realizacja - stan na 23.05.2022 r.

W ramach Projektu wykonano następujący zakres:

Zadanie nr 1 - Modernizacja systemu mieszania osadów w komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Suwałkach

 • 13 sierpnia 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
 • wymieniono mieszadła wraz z kopułami centralnymi, rurociągi i armaturę w zamkniętych komorach fermentacyjnych nr 1 i 2,
 • wykonano czyszczenie i roboty antykorozyjne wewnętrznych ścian zbiorników,
 • wykonano roboty branży elektrycznej i AKPiA,
 • 12 lutego 2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Wartość kontraktowa:            5 256 000,00 zł/netto         
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS Spółka Akcyjna

Zadanie nr 2 - Budowa przepompowni odcieków wraz z rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach

 • 20 sierpnia 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
 • wykonano jednokomorową przepompownię odcieków o wydajności Q=30m3/h wraz z rurociągiem tłocznym o długości 150 m,
 • wybudowana przepompownia umożliwia okresowe retencjonowanie odcieków napływających z obiektów oczyszczalni i przetłaczanie ich na początek procesu technologicznego,
 • 7 grudnia 2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Wartość kontraktowa:            230 710,30 zł/netto         
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „PALWOD” EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis

Zadanie nr 3 - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Suwałkach

 • 6 maja 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
 • wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej o długości 1057 m,
 • wybudowano 36 studni kanalizacyjnych,
 • odtworzono nawierzchnię dróg i chodników,
 • 10 stycznia 2020 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Wartość kontraktowa:            1 463 972,09 zł/netto         
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „RABA” Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz Spółka Jawna

Zadanie nr 4 - Wykonanie renowacji kanałów sanitarnych metodą bezwykopową

 • 15 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
 • przeprowadzono modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 10 km w 49 ulicach miasta,
 • 25 maja 2020 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Wartość kontraktowa:            4 809 297,93 zł/netto         
Wykonawca: Lider konsorcjum - Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna
Partner konsorcjum - INSTBUD Sp. z o.o. 

Zadanie nr 5 - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej

 • 28 stycznia 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
 • wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 270 m,
 • po zakończeniu robót sanitarnych, wykonano odtworzenie nawierzchni drogi i chodników,
 • 21 sierpnia 2020 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Wartość kontraktowa:            508 728,58 zł/netto
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.          

Zadanie nr 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej

 • 7 czerwca 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
 • wykonano nową sieć kanalizacyjną o łącznej długości 74 m,
 • budowa 4 przyłączy umożliwiła podłączenie do sieci 4 budynków jednorodzinnych,
 • 17 października 2017 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Wartość kontraktowa:            65 000,00 zł/netto         
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. 
 
Zadanie nr 7 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Falka do ul. Chopina wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego

 • 7 czerwca 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
 • wybudowano nowe odcinki kanalizacji sanitarnej o długości 120 m,
 • wykonanie sieci wodociągowej o długości 557 m,
 • 11 października 2017 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Wartość kontraktowa:            484 000,00 zł/netto       
Wykonawca: Energosan Dranka s.c.
 
Zadanie nr 8 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod potrzeby nowej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulicy Zastawie

 • 7 czerwca 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
 • budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 546 m,
 • wykonanie sieci wodociągowej o długości 519 m,
 • 3 lipca 2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Wartość kontraktowa:            469 347,59 zł/netto  
Wykonawca: Lut-Wod Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Lutkiewicz  
 
Zadanie nr 9 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

 • 7 września 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
 • dostawa i budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 200 kWp, (624 paneli o mocy 320 W),
 • wykonanie monitoringu pracy instalacji,
 • przebudowa instalacji oświetleniowej,
 • 30 listopada 2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Wartość kontraktowa:            897 000,00 zł/netto  
Wykonawca: Grodno S.A.
Realizacja zadania w skrócie: https://youtu.be/fvpOHPk9t60

Zadanie nr 10 - System monitoringu szczelności sieci wodociągowej

 • zadanie obejmowało budowę studni pomiarowych, wyposażonych w przepływomierze i czujniki ciśnienia wraz z instalacją oprogramowania typu SCADA, pełniącego funkcję modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego oraz zakup samochodu z mobilnym stanowiskiem do monitoringu sieci,
 • 14 października 2020 r. dostarczono samochód do obsługi systemu monitoringu szczelności sieci,
 • 22 września 2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania pn. "Wykonanie 3 punktów pomiarowych na istniejącej sieci wodociągowej wraz z przekazaniem sygnalizacji z tych punktów do dyspozytorni SUW".

Wartość kontraktowa:            292 490,73 zł/netto         
Wykonawca: Lider konsorcjum:  AquaRD Spółka z o.o., Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Montażowe „PREIZOL” Wiesław Bobrowski