PODŁĄCZENIE DO SIECI - KROK PO KROKU

Czyli co i jak należy załatwić, aby prawidłowo wykonać podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krok 1


Warunki techniczne

 

Biuro
Obsługi
Klienta

W celu przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych.

Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu oraz oryginał kopii mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych w skali 1:500.

W przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika konieczne jest pisemne upoważnienie ww. podmiotu dla pełnomocnika.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki - Biuro Obsługi Klienta, elektronicznie przez eBOK, przesłać e-mailem na adres: dzial.inwestycji@pwik.suwalki.pl lub przesłać na adres korespondencyjny Spółki.

Wydanie warunków przyłączenia do sieci albo uzasadniona odmowa ich wydania odbywa się w terminie:

  • 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
  • 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach

W sprawach trudnych lub wymagających sprawdzenia Spółka może przedłużyć terminy odpowiednio o 21 albo 45 dni. Do warunków technicznych sporządzana jest umowa o przyłączenie określająca zobowiązania stron oraz miejsce rozgraniczenia własności i odpowiedzialności za wybudowane urządzenia.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich opracowania

Za opracowanie warunków nie jest pobierana opłata.

Wniosek do pobrania w formacie pdf, eBOK

 


POZOSTAŁE KROKI