BIEŻĄCE INFORMACJE


Załoga PWiK zaangażowana w pomoc Ukrainie

Ogłoszenie z dnia: 
pon., 07/03/2022
Ludzie tworzący PWiK - zarówno pracownicy, jak i jego zarząd, nie mogą pozostać obojętni wobec potrzeb ludzi z Ukrainy, którzy w nadzwyczaj dramatycznej sytuacji wymagają wszelkiej pomocy. Aby tego wsparcia udzielić, zorganizowana została w Spółce zbiórka artykułów pierwszej potrzeby, które zostały dostarczone do punktu zbiórki zorganizowanego przez Miasto Suwałki na hali Suwałki Arena przy ul. Zarzecze. Na liście zebranych artykułów znalazły się m.in. żywność, środki do higieny osobistej, koce zwykłe i termiczne, a także środki chemiczne i opatrunkowe oraz produkty dla dzieci.
W zbiórkę chętnie włączają się pracownicy PWiK, za co należą się im słowa uznania. Oczywiście nie zamierzamy poprzestać na jednorazowym wparciu - zbiórki będą kontynuowane cyklicznie do czasu, aż pomoc ta nie będzie już potrzebna.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 07/12/2021
Szanowni Państwo
 
   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że z dniem 06.12.2021 r zostało uruchomione elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-BOK. 

   Każdy Odbiorca posiadający podpisaną z Przedsiębiorstwem umowę na dostawę i/lub odprowadzanie ścieków oraz dostęp do Internetu może zalogować się do systemu, by sprawdzić obecny stan salda, wystawione faktury z tytułu świadczonych przez nas usług oraz podstawowe informacje dotyczące zawartej umowy.

   Zalety e-BOK to między innymi:


Terminy wydawania warunków technicznych

Ogłoszenie z dnia: 
pon., 20/09/2021

    Zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:
    1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
    2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
    W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo może przedłużyć terminy określone powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
    Obowiązuje od 20 września 2021 r.


Strony