BIEŻĄCE INFORMACJE


Nowe środki na rozwój naszego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 29/09/2023
Informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w wysokości 374 tys. euro ( co przy obecnym kursie euro stanowi ok 1,73 mln zł), na realizację projektu "Wzmacnianie współpracy pomiędzy krajami i podejmowanie wspólnych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń środowiska oraz wdrażanie działań zapobiegawczych na rzecz ochrony środowiska (LT-PL)."

Pod tą skomplikowaną nazwą kryją się inwestycje związane m.in. z:

  1. Doposażeniem laboratorium PWiK w urządzenie do pobierania próbek ścieków surowych oraz zmywarkę przemysłową do wyposażenia laboratoryjnego.
  2. Modernizacją stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków dla pojazdów dowożących ścieki z nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej. Nowa stacja będzie umożliwiała m.in. automatyczny pobór próbek ścieków z beczkowozów oraz automatyczny pomiar parametrów: pH, przewodność i temperatury ścieków.
  3. Modernizacja stacji do przygotowania polielektrolitu, tj. stacji do ciągłego i automatycznego przygotowania polimerów niezbędnych w procesie zagęszczania osadu ściekowego.
Jednak najważniejszą inwestycją jaka zostanie zrealizowana dzięki środkom z Unii Europejskiej będzie zakup i wdrożenie nowego systemu monitoringu i obsługi oczyszczalni ścieków - SCADA. System ten umożliwia precyzyjną kontrolę procesów zachodzących na oczyszczalni oraz sterowanie procesem oczyszczalnia ścieków i pracą komór biologicznych. Projekt będzie realizowany z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym z Alytusa - UAB "Dzūkijos vandenys". Niebawem napiszemy o postępach z realizacji naszych inwestycji.
 
 

Drodzy Odbiorcy

Ogłoszenie z dnia: 
śr., 29/03/2023
Przypominamy o konieczności wymiany wodomierza-podlicznika wskazującego pobór wody do celów ogrodowych, w związku z upływem terminu legalizacji, którego data produkcji przypada na rok 2017 lub wcześniej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2022 r. poz.1179), okres legalizacji wodomierza wynosi 60 miesięcy (5lat). Wodomierz-podlicznik stanowi własność odbiorcy usług, na którym spoczywa obowiązek jego utrzymania, naprawy oraz wymiany. Odczyt z wodomierza-podlicznika bez ważnej cechy legalizacyjnej nie będzie uwzględniany przy rozliczaniu nieruchomości za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki. Po wymianie wodomierza-podlicznika bez ważnej cechy legalizacyjnej na nowy, należy skontaktować się z Działem Sprzedaży pod nr tel. 87 567 90 65, celem umówienia się na jego oplombowanie.

Strony