Ogłoszenie w sprawie wykorzystania komunalnych osadów ściekowych

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 21/02/2019
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do współpracy rolników i inne osoby fizyczne, czy prawne władające nieruchomością gruntową (posiadające prawo własności lub władające na podstawie np. dzierżawy), które są zainteresowane nawiezieniem gleb i roślin oraz rekultywacją terenów w tym na cele rolne ustabilizowanymi osadami ściekowymi pochodzącymi z oczyszczalni ścieków w Suwałkach.

Właściwości fizykochemiczne osadów ściekowych: postać ziemista, odczyn alkaiczny, uwodnienie ok. 80%, wysoka zawartość w suchej masie: związków organicznych ok. 60-70%, azotu ok. 2-8%, wapnia ok. 5-9%, fosforu w przeliczeniu na P2O5 ok. 6-8%, zróżnicowana zawartość metali ciężkich w stężeniach znacznie poniżej norm ustalonych dla osadów kwalifikowanych do rolniczego zastosowania oraz bezpieczne pod względem sanitarnym. Właściwości fizyczne umożliwiają stosowanie osadu na polu przy pomocy rozrzutników do obornika.

ZALETY OSADÓW ŚCIEKOWYCH SĄ PORÓWNYWALNE Z NAWOZEM ORGANICZNYM:

 • polepsza właściwości gleby, poprawia jej strukturę przede wszystkim poprzez stwarzanie korzystniejszych warunków dla mikroorganizmów ją zamieszkujących,
 • zmniejsza zakwaszenie gleby,
 • zapobiega utracie próchnicy,
 • pomaga zachować stały, odpowiedni stan gleby,
 • pomaga naprawić większość negatywnych skutków stosowania nawozów mineralnych,
 • korzystnie wpływa na plonowanie roślin,
 • jest dobrym źródłem azotu i fosforu.
W oparciu o ustawę o odpadach oraz przy spełnieniu wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych - osady mogą być stosowane:
 • w rolnictwie, rozumianym, jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne.
Osadów nie wolno stosować na terenach objętych formami ochrony przyrody, w bezpośrednim sąsiedztwie ujęć, cieków, jezior o spadku powyżej 10%, na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin przeznaczonych do spożycia, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym oraz w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Szczegółowy wykaz, ograniczający możliwość stosowania osadów ściekowych określa art. 96, pkt 12 ustawy o odpadach.

Warunki odbioru:

 1. Wyrażenie zgody (pisemne oświadczenie) na zastosowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Suwałkach, ul. Sejneńska 86 z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) oraz numerów działek, okręgów i powierzchni do nawiezienia wraz z dołączeniem wypisów z ewidencji gruntów lub mapek geodezyjnych lub kartograficznych.
 2. Powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 5 ha. Dopuszcza się działki poniżej 5 ha w przypadku, gdy będą bezpośrednio sąsiadowały z działkami o powierzchni, co najmniej 2,5 ha i ich łączna powierzchnia nie będzie mniejsza niż 5 ha.
 3. Podpisanie umowy określającej szczegółowe warunki odbioru i wzajemnej współpracy.
 4. Rozprowadzenie oraz zaoranie osadów dostarczonych przez przewoźnika na zakwalifikowanych i przebadanych przez PWiK gruntach.
Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach, przy ul. Sejneńska 86 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1400. Osoba do kontaktu Waldemar Sowiński nr tel. 87 566 56 79 lub 509 975 313.