W sprawie zalania ściekami pomieszczeń w przypadku nieprawidłowo wykonanych kanalizacyjnych pionów wentylacyjnych

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 05/12/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w przypadku zalania ściekami pomieszczeń w budynkach podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, które wystąpi podczas czyszczenia sieci kanalizacyjnej, jeśli zostanie stwierdzone, że zalanie to nastąpiło w skutek błędów związanych z wykonawstwem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (kanalizacyjnych pionów wentylacyjnych), Spółka nasza nie będzie ponosiła odpowiedzialności odszkodowawczej oraz nie będzie uczestniczyła w usuwaniu szkód.

WYJAŚNIENIE
 

W związku z występującymi przypadkami wylewania się ścieków z przyborów sanitarnych (umywalek, misek sedesowych itp., a także kratek odwadniających posadzki) zlokalizowanych w piwnicach lub na parterach w domach jednorodzinnych, w trakcie czyszczenia ulicznej kanalizacji sanitarnej i przyłączy sanitarnych do tych domów, stwierdzono, że wszystkie takie przypadki miały związek z brakiem wyprowadzenia wentylacji pionów kanalizacyjnych ponad dachy budynków. Takie wykonanie instalacji kanalizacyjnej jest nieprawidłowe i niezgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami), jednoznacznie wynika, że przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach (§ 125.1). Często też zdarzają się przypadki wentylowania pionów kanalizacyjnych poprzez włączanie ich do przewodów dymowych, spalinowych lube przewodów wentylacyjnych innych pomieszczeń - takie wykonanie instalacji jest również zabronione, o czym mówi § 125.1. ww. rozporządzenia. Brak lub źle wykonana wentylacja pionów kanalizacyjnych jest także przyczyną przedostawania się odorów i gazów trujących (np. siarkowodoru) z sieci kanalizacji ulicznej do wnętrza pomieszczeń.