BIEŻĄCE INFORMACJE


Dotyczy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 05/12/2017

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął następującą uchwałę (syg. akt III SZP2/16):

  1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

  2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporwadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.


Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej i/lub powiadomień drogą SMS-ową.

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 05/12/2017

Dzięki usłudze "e-faktura" będziecie Państwo mogli otrzymywać fakturę za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej. Faktura taka zawiera dokładnie te same dane, co faktura papierowa i byłaby wysyłana na wskazany przez Państwa adres e-mail. Dla tych z Państwa, którzy skorzystają z usługi "e-faktura", rachunki w wersji papierowej nie będą dostarczane. "E-faktura" jest pełnoprawnym dokumentem finansowym, który spełnia wymogi przepisów podatkowych w Polsce. Otrzymanie "e-faktury" wymaga jedynie wyrażenia pisemnej zgody. Formularz zgody dostępny jest na naszej stronie internetowej Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej i/lub powiadomień drogą SMS-ową, a także w Biurze Obsługi Klienta. Po wypełnieniu druku Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej należy przekazać go w jednej z wybranych form:
 

W sprawie zalania ściekami pomieszczeń w przypadku nieprawidłowo wykonanych kanalizacyjnych pionów wentylacyjnych

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 05/12/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w przypadku zalania ściekami pomieszczeń w budynkach podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, które wystąpi podczas czyszczenia sieci kanalizacyjnej, jeśli zostanie stwierdzone, że zalanie to nastąpiło w skutek błędów związanych z wykonawstwem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (kanalizacyjnych pionów wentylacyjnych), Spółka nasza nie będzie ponosiła odpowiedzialności odszkodowawczej oraz nie będzie uczestniczyła w usuwaniu szkód.


Strony