BIEŻĄCE INFORMACJE


Informacja dotycząca podtopień

Ogłoszenie z dnia: 
sob., 09/09/2017

Zarząd PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że występujące w mieście lokalne podtopienia powstają wskutek intesywnego opadu deszczu, którego ilość znacznie przekracza wartości średnie wieloletnie. To powoduje, że kanalizacja deszczowa, mimo że jest sprawnie technicznie, nie może odprowadzić tak dużej ilości wody w sposób szybki tak, aby nie dochodziło do czasowych, miejscowych gromadzeń się tych wód w postaci kałuż, zalań piwnic, garaży czy podtopień posesji.


Dotyczy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 05/12/2017

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął następującą uchwałę (syg. akt III SZP2/16):

  1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

  2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporwadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.


Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej i/lub powiadomień drogą SMS-ową.

Ogłoszenie z dnia: 
wt., 05/12/2017

Dzięki usłudze "e-faktura" będziecie Państwo mogli otrzymywać fakturę za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej. Faktura taka zawiera dokładnie te same dane, co faktura papierowa i byłaby wysyłana na wskazany przez Państwa adres e-mail. Dla tych z Państwa, którzy skorzystają z usługi "e-faktura", rachunki w wersji papierowej nie będą dostarczane. "E-faktura" jest pełnoprawnym dokumentem finansowym, który spełnia wymogi przepisów podatkowych w Polsce. Otrzymanie "e-faktury" wymaga jedynie wyrażenia pisemnej zgody. Formularz zgody dostępny jest na naszej stronie internetowej Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej i/lub powiadomień drogą SMS-ową, a także w Biurze Obsługi Klienta. Po wypełnieniu druku Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej należy przekazać go w jednej z wybranych form:
 

Strony